Spojrzenia 2017. Nagroda Deutsche Bank | otwarcie wystawy

8 września – 12 listopada 2017

Spojrzenia 2017 to już ósma edycja konkursu dla młodych polskich artystów organizowanego przez Deutsche Bank Polska S.A. oraz Zachętę — Narodową Galerię Sztuki. Piątkę finalistów wytypował komitet nominujący pod przewodnictwem malarki Pauliny Ołowskiej. W tegorocznych Spojrzeniach biorą udział twórcy urodzeni pomiędzy rokiem 1984 i 1987, reprezentujący różne części Polski, których sztukę łączy jednak zainteresowanie człowiekiem — zarówno jednostkowe, jak i w perspektywie społecznej.

Ewa Axelrad od lat mieszka i pracuje w Londynie oraz Gliwicach. Jest autorką instalacji, fotografii, wideo i obiektów rzeźbiarskich. Jednym z tematów powracających w jej pracach jest przemoc obserwowana w relacjach międzyludzkich i społecznych, a przede wszystkim jej przejawy w przedmiotach codziennego użytku czy układach architektonicznych. Przemek Branas — performer i twórca wideo oraz instalacji — w swoich działaniach łączy wątki biograficzne z symbolami. Interesuje go przekraczanie barier, jakie wyznaczają ciało, kultura i mechanizmy społecznego funkcjonowania. Agata Kus jest przede wszystkim malarką, choć pracuje także z medium wideo. Maluje przede wszystkim ludzi. Charakterystyczna dla jej obrazów jest równoczesna wielość narracji spojona w jedną kompozycję, ich nieoczywistość i dwuznaczność. Stosuje gry formalne, takie jak malarskie kolaże, pseudowycinanki, wklejki, zamazywania i destrukcje. Mieszkająca i pracująca w Gdańsku Honorata Martin jest artystką multimedialną, malarką i performerką. Znana z radykalizmu swoich akcji, poszukiwania granic wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Bada sytuacje ekstremalne, silne emocje, jakie towarzyszą pokonywaniu własnych lęków. Łukasz Surowiec to artysta interdyscyplinarny oraz autor akcji społecznych. Interesują go zagadnienia polityczne, historyczne, relacje międzyludzkie, ale także ciało i jego granice. Uprawia sztukę społecznie zaangażowana — pracuje wśród ludzi zepchniętych na margines, inicjuje procesy, które unaoczniają często najbardziej niewygodne problemy.

Kuratorką tegorocznej wystawy jest Dorota Monkiewicz — wieloletnia kustoszka sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, twórczyni koncepcji i dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław (do 2016), obecnie związana z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Wystawa konkursowa w Zachęcie rozpocznie się 8 września 2017. Laureatów poznamy 26 października. Pierwsza nagroda to 60 tys. złotych, druga — wyjazd studyjny do Villa Romana we Florencji. Tradycyjnie zostanie również przyznana nagroda publiczności.

Konkurs Spojrzenia — Nagroda Deutsche Bank, odbywający się co dwa lata (od 2003 roku), to projekt wspierający rozwój młodej sztuki polskiej. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest uhonorowanie najciekawszych postaw artystycznych i wypromowanie w Polsce i za granicą najlepszych twórców młodego pokolenia.

————————–————————–————————–———
Views 2017. Deutsche Bank Award

September 8th – November 12th

Views 2017 is the eighth edition of the competition for young artists, organised by Deutsche Bank Polska S.A. and Zachęta – National Gallery of Art. The committee led by painter Paulina Ołowska selected five finalists. Participating in this year’s Views are artists born between 1984 and 1987, representing various regions of Poland, whose art is linked by a shared interest in humanity — both in the individual, as well as in the social perspective.

Ewa Axelrad has lived and worked in London and Gliwice (Poland), for many years. She creates installations, photographs, videos and sculptural objects. One of the recurring motifs in her works is violence observed in interpersonal and social relationships, and above all, its manifestations in everyday objects or architectural systems. Przemek Branas uses performance, video and installations in his works — combining biographical themes with symbols. He is interested in crossing boundaries marked by the body, culture and social functioning mechanisms. Agata Kus is primarily a painter, although she works with the medium of video as well. She paints mainly people. Her paintings are characterised by a simultaneous multiplicity of narratives bonded into one composition, their non-obviousness and ambiguity. She plays with form, using painting collages, pseudo-cut-outs, elements pasted in or crossed out and destruction. Honorata Martin, working and living in Gdańsk, is a multimedia artist, painter and performer. She is known for the radicalism of her actions and her search for the boundaries of physical and mental endurance. She studies extreme situations and the strong emotions that accompany the overcoming of one’s own fears. Łukasz Surowiec is an interdisciplinary artist and author of social actions. He is interested in political and historical interpersonal relations, but also the body and its borders. He practices socially engaged art — he works with marginalised people and initiates processes that often reveal the most uncomfortable problems.

The curator of this year’s exhibition is Dorota Monkiewicz — a long-time curator of contemporary art at the National Museum in Warsaw, author of the concept and director of the Wrocław Contemporary Museum (until 2016). She is currently associated with the Centre of Polish Sculpture in Orońsko.

The competition exhibition at Zachęta will start on the 8th of September 2017. The winners will be announced on the 26th of October. The winner will receive a prize of 60 000 PLN (15 000 Euro) and the second place prize is a study trip to Villa Romana in Florence. Traditionally, an audience award will also be presented.

The Views – Deutsche Bank Award competition, held every two years (since 2003) is a project aimed at supporting the development of young Polish art. Thanks to this initiative, we can honour the most interesting artistic positions and promote the best artists of the young generation in Poland and abroad.

 

See You there!

A.